California English

OUR COURSE / CLASS COURSE / BUSINESS EMAIL WRITING

BUSINESS EMAIL WRITING

หลักสูตรเร่งรัด กระชับ ตรงประเด็น ซึ่งจะสอนให้คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทาง E-mail ได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

California English

Hall of success

I think I have more confidence in speaking English with 
foreigners; my English language skill has been improved 
especially grammar and writing.

ชุติกาญจน์ ตันทอง (กวาง)

It’s the best academy that I’ve ever studied,
it’s easy to understand and I have fun.

Kanda.J (Pui)

คุณครูสอนเข้าใจ สอนสนุก และให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาของเราอย่างดีครับ

ภัทริศ สิทธิกูล (จุ้ย)

California English

CO-WORKING SPACE SERVICE ที่นี่เรามีบริการพื้นที่ สำหรับ Co-working space ที่ท่านสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายด้วย BTS